\"รู้จัก" ของดีขึ้นชื่อจังหวัดอาคิตะ

ข้าวอาคิตะ


ด้วยทรัพยากรดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และความแปรผันสูงระหว่างอุณหภูมิเวลากลางวันกับกลางคืน ทำให้อาคิตะเป็นแหล่งปลูกข้าวมาแต่โบราณ จึงมีวัฒนธรรมอาหารที่เกิดจากข้าวมากมาย เช่น คิริทังโปะ โฮชิโมจิ ขนมเซมเบ้ หรืออาหารที่ทำมาจากผงข้าว