ร้านอาหารร้านอาหาร

โอทาฟุคุ(Otafuku)


ชื่อ:
โอทาฟุคุ(Otafuku)
ประเภท:
อาหารท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-862-0802
เวลาเปิดทําการ:
17:00-22:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
http://akitaotafuku.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 4-2-25 อาคิตะชิ โอมาจิ 4-2-25