ร้านอาหารร้านอาหาร

วะไดนิ่งโคริน(Kourin)


ชื่อ:
วะไดนิ่งโคริน(Kourin)
ประเภท:
อาหารท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-896-5554
เวลาเปิดทําการ:
อาหารเช้า 6:30-9:30 , มื้อเย็น 17:00~22:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์แต่ไม่ประจำ
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.kourin.net/tairyoumaru
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 2-2-41 Daiwaroynet Hotel 1F อาคิตะชิ โอมาจิ 2-2-41 โรงแรมไดว่ะรอยเนต 1F