ร้านอาหารร้านอาหาร

อาหารอาคิตะ ซูชิโดโคโระ อาคิตะโค(AKITAKO)


ชื่อ:
อาหารอาคิตะ ซูชิโดโคโระ อาคิตะโค(AKITAKO)
หมายเลขโทรศัพท์:
018-853-5688
เวลาเปิดทําการ:
11:00〜22:00
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.akitasuisan.co.jp/shoplist/akitako
ที่อยู่:
Akita-shi,Nakadori 7-1-2 Topico 3F อาคิตะชิ นากาโดริ 7-1-2 โทปิโคะ ชั้น 3