ร้านอาหารร้านอาหาร

อาคิตะโนะโชคุโด ยามาโตะ(Akita no shokudo YAMATO)


ชื่อ:
อาคิตะโนะโชคุโด ยามาโตะ(Akita no shokudo YAMATO)
ประเภท:
โรงอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์:
018-824-0550
เวลาเปิดทําการ:
17:30~22:30
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 2-4-29 อาคิตะชิ โอมาจิ 2-4-29