ร้านอาหารร้านอาหาร

อัปปะเรซูชิ สาขาโอมาจิ(Appare Zushi)


ชื่อ:
อัปปะเรซูชิ สาขาอาคิตะโอมาจิ(Appare Zushi)
ประเภท:
ซูชิ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-824-5555
เวลาเปิดทําการ:
17:00-26:00、วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์17:00-23:00
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://ajimax.co.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 5-4-16 อาคิตะชิ โอมาจิ 5-4-16