ร้านอาหารร้านอาหาร

อัปปาเระซูชิ สาขาหลักโอมาจิ (Appare Zushi)


ชื่อ:
อัปปาเระซูชิ สาขาหลักโอมาจิ (Appare Zushi)
ประเภท:
ซูชิ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-824-5555
เวลาเปิดทําการ:
วันธรรมดา17:00-24:00, วันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์17:00-23:00
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://ajimaxgroup.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 5-4-10 อาคิตะชิ โอมาจิ 5-4-10