ร้านอาหารร้านอาหาร

สาขาคัมบุงโกเนนโด อาคิตะ(Kanbungonendou)


ชื่อ:
สาขาคัมบุงโกเนนโด อาคิตะ(Kanbungonendou)
ประเภท:
อินานิว่ะอุด้ง
หมายเลขโทรศัพท์:
018-874-7310
เวลาเปิดทําการ:
11:00-22:00(ออร์เดอร์สุดท้าย21:30)
วันหยุดทําการ:
วันพุธ
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://www.kanbun.co.jp
ที่อยู่:
Akita, Nakadori 1-4-3 Area Nakaichi 1F อาคิตะชิ นากาโดริ 1-4-3 แอเรียนากาอิจิ 1F