ร้านอาหารร้านอาหาร

วะโชคุโดโคโระ มารุ(Washokudokoro Maru)


ชื่อ:
วะโชคุโดโคโระ มารุ(Washokudokoro Maru)
ประเภท:
อาหารท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-864-8843
เวลาเปิดทําการ:
11:30-14:00, 17:00-24:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์(ถ้ามีวันหยุดยาวจะหยุดวันจันทร์)
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi, 2 Chome-2-9(ตรงข้ามนิฮองกิงโก)อาคิตะชิ โอมาจิ 2-2-9