ร้านอาหารร้านอาหาร

มุเก็นโด สาขาใหญ่โอมะจิ(Mugendo Omachihonten)


ชื่อ:
มุเก็นโด สาขาใหญ่โอมะจิ(Mugendo Omachihonten)
ประเภท:
รสชาติพื้นเมืองดั้งเดิม
หมายเลขโทรศัพท์:
018-863-0008
เวลาเปิดทําการ:
11:00-14:00 (ออร์เดอร์สุดท้าย 13:45)、เมษายน~กันยายน 17:00〜21:45 (ออร์เดอร์สุดท้าย21:15)、ตุลาคม~มีนาคม 17:00〜21:30 (ออร์เดอร์สุดท้าย21:00)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุดกำหนดแน่นอน
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.mugendo.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 1-3-2 อาคิตะชิ โอมาจิ 1-3-2