ร้านอาหารร้านอาหาร

มุเก็นโด สาขาหน้าสถานีอาคิตะ(Mugendo Akitaekimaeten)


ชื่อ:
มุเก็นโด สาขาหน้าสถานีอาคิตะ(Mugendo Akitaekimaeten)
ประเภท:
อาหารท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-825-0800
เวลาเปิดทําการ:
11:00-14:00(รับออร์เดอร์สุดท้าย13:45), 17:00-22:00 (รับออร์เดอร์สุดท้าย 21:30)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุดกำหนดแน่นอน
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.mugendo.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori 2-4-12 อาคิตะชิ นากาโดริ 2-4-12