ร้านอาหารร้านอาหาร

ฟุรุซาโตะชูโซ อาไรโซเคียวโดเรียวริ นิฮองอิจิ(Nihonichi)


ชื่อ:
ฟุรุซาโตะชูโซ อาไรโซเคียวโดเรียวริ นิฮองอิจิ(Nihonichi)
ประเภท:
อาหารท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-831-1700
เวลาเปิดทําการ:
17:30-22:30
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดทำการหากมีจอง)
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori 6-14-15 อาคิตะชิ นากาโดริ 6-14-15