ร้านอาหารร้านอาหาร

ทซึเนยะ(Tsuneya)


ชื่อ:
ทซึเนยะ(Tsuneya)
ประเภท:
ร้านอาหารพื้นเมือง
หมายเลขโทรศัพท์:
018-862-3312
เวลาเปิดทําการ:
17:00-21:30
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
http://www.tsuneya.net/
ที่อยู่:
Akita-shi, omachi, 4-2-18 อาคิตะชิ โอมาจิ 4-2-18