ร้านอาหารร้านอาหาร

คาราฮาชิฉ่ายะ(Karahashichaya)


ชื่อ:
คาราฮาชิฉ่ายะ(Karahashichaya)
ประเภท:
เหล้าท้องถิ่นและอาหารท้องถิ่นของจังหวัดอาคิตะ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-834-8841
เวลาเปิดทําการ:
6:30-9:30, 11:30-15:00, 17:00-23:00
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น ร้านเหล้า และอื่นๆ เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่อยู่:
Akita-shi,Nakadori 4-16-2 Hotel Alpha-One 1F อาคิตะชิ นากาโดริ 4-16-2 โรงแรมอัลฟาวัน 1F