งานเทศกาลงานเทศกาล

สวนสาธารณะเซนชูเทศกาลชมดอกซากุระ
ร่องรอยปราสาทเคยเป็นที่อยู่อาศัยของตระกูลซาตาเคะ ภายในนั้นมีสวนชื่อว่า เซนชู-โคเอ็น ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียง1 ใน 100 แห่งของญี่ปุ่น นอกจากต้นซากุระพันธุ์โซเมโยชิโนะซึ่งมีอายุประมาณ 120 ปี ยังมีต้นซากุระอื่นๆ อีกประมาณ 700 ต้น ตอนกลางคืนมีฉายไฟไลท์อัพ และในช่วงฤดูซากุระบาน ตลอดข้างทางจะมีร้านค้าเรียงรายตลอดจนร้านแผงลอยให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อขณะชมความงามของดอกซากุระอีกด้วย

ชื่อ:
สวนสาธารณะเซนชูเทศกาลชมดอกซากุระ
วันเวลา:
กลางเดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนเมษายน
สถานที่:
สวนสาธารณะเซนชู