ร้านอาหารร้านอาหาร

เทมปุระไดโกะ(Tempura Daigo)


ชื่อ:
เทมปุระไดโกะ(Tempura Daigo)
ประเภท:
เทมปุระ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-824-1386
เวลาเปิดทําการ:
18:00-21:30
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุดกำหนดแน่นอน
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
http://www.tenpura-daigo.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 5-4-15 Phoenix Build, 1F อาคิตะชิ โอมาจิ 5-4-15 ตึกฟินิกซ์ชั้น 1