ร้านอาหารร้านอาหาร

ซุชิหมุน ซุชิเอโดะ สาขาใหญ่ยามาเทะได(Kaiten Sushi Sushiedo)


ชื่อ:
ซุชิหมุน ซุชิเอโดะ สาขาใหญ่ยามาเทะได(Kaiten Sushi Sushiedo)
ประเภท:
ซุชิหมุน
หมายเลขโทรศัพท์:
018-893-4468
เวลาเปิดทําการ:
11:00-21:00(ออร์เดอร์สุดท้าย 20:45)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.sushiedo.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Yamatedai 1-1-7 อาคิตะชิ ยามาเทะได 1-1-7